ᓄᓇᕗᑦ ᒥᒃᓵᓄᑦ

ᓄᓇᕗᑦ ᑲᔾᔮᓇᖅᑑᕗᖅ. ᐃᓕᖅᑯᓯᕐᒨᖓᔪᓂᑦ ᐃᓅᓯᓖᑦ ᓇᓗᓇᙱᑦᑐᑦ ᓄᓇᑐᐃᓐᓇᕐᒥ ᖃᐅᔨᒐᒃᓴᐅᓪᓗᑎᑦ, ᓯᕐᒥᖃᐅᖅᑐᑦ ᖃᖅᑲᖏᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᖓ ᐃᒪᖓᓗ, ᐆᒪᔪᖃᕈᓘᔭᖅᑐᓂ ᓂᕐᔪᑎᓂᑦ ᐊᓐᓇᐅᒪᕕᒃᓴᐅᔪᖅ. ᑕᐅᓴᓐ ᐊᕐᕌᒎᓕᖅᑐᓂᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᓄᓇᕗᒥ ᐊᕙᑎᒥ ᑲᒪᑦᓯᐊᖃᑦᑕᖅᑐᑦ, ᐃᑉᐱᒍᓱᑦᑎᐊᖃᑦᑕᖅᑐᑎᑦ ᑲᔾᔮᓇᖅᑑᓂᖓᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᒥᓱᕈᓘᔭᐅᓪᓗᑎᑦ ᓄᓇᑐᐃᓐᓇᕐᒥ ᑲᒪᒋᔭᐅᑦᑎᐊᓲᑦ. ᖃᐃᖁᕙᑦᑎᒋᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒧᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑲᔾᔭᐅᓴᖃᑕᐅᓗᑎᑦ. ᐅᐸᓗᖓᐃᖅᓯᒪᒋᑦ ᖁᕕᐊᓱᓐᓂᐊᕋᕕᑦ ᓄᓇᒥ ᐃᓄᖏᓪᓗ, ᖁᔭᓕᓂᖅᓴᐅᓕᕐᓗᑎᑦ ᓄᓇᑦᑕ ᖃᐃᑦᑎᔪᓐᓇᕐᓂᖏᑦ. ᓄᓇᕗᑦ ᐱᖓᓱᐃᓕᖅᑲᔪᑦ ᐊᕕᑦᑐᖅᓯᒪᓂᖏᑦ ᕿᑎᕐᒥᐅᑦ ᑭᕙᓪᓕᖅ ᕿᑭᖅᑖᓗᒃ